fbpx

หน้าแรก

ผลิตภัณฑ์ถั่วคุณลุงชนิดซอง


คลิกที่ซองดูรายละเอียด

Slider

ข่าวสารสาระ


Slider
สร้างความเป็นผู้นำทางด้านเกษตรยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าเกษตร
ให้กับเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทุกชนิด
ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งการจัดการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเชิงท่องเที่ยว
Slider