โครงการกระเทียมปลอดภัยจากสารพิษ และ กระเทียมอินทรีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

aromatic-84691_960_720

ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อันนำมาซึ่งแหล่งน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ ประกอบกับภูมิอากาศที่มีความเย็นกว่าปกติ อันเอื้อต่อการเพาะปลูกพืชประเภทกระเทียมได้อย่างดียิ่ง ทำให้ชื่อเสียงของ ”กระเทียมแม่ฮ่องสอน” เป็นที่ยอมรับในความบริสุทธิ์ คุณภาพความหอมที่เข้มข้น ขนาดของเมล็ดที่ไม่ใหญ่นัก

อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน การเกษตรที่มุ่งผลผลิต (Yield) ด้วยกันใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง โดยละเลยสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ได้ส่งผลกระทบต่อผลิตผลด้วยการเจือปนสารพิษและสารปนเปื้อน อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ด้วยการเล็งเห็นประโยชน์ของการทำการเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ที่จะส่งผลดีต่อทั้งตัวเกษตรกรและสภาพแวดล้อม ด้วยความร่วมมือของภาคเอกชนที่มีนายวีรเวช ศุภวัฒน์ เข้าปรึกษาหารือกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น.โดยมี

 • 1. คุณชาญยุทธ มณีพงศ์ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 กันยายน 2556)
 • 2. คุณสมเพชร ขัตติยะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
 • 3. คุณจรัส ไชยวรรณ์ เกษตรอำเภอเมือง เข้าร่วมประชุม

การประชุมผ่านพ้นด้วยดีเยี่ยม โดยเกษตรจังหวัดเห็นชอบกับแนวทางการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจุดเริ่ม โดยได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ทำงานร่วมกันกับนายวีรเวช ศุภวัฒน์ เพื่อพัฒนาโครงการกระเทียมปลอดภัยจากสารพิษ และ/หรือ กระเทียมอินทรีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นผลสำเร็จ

ดังนั้นได้มีการหารือกันต่อเนื่องโดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ขึ้นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับเป็นโครงการตัวอย่าง สำหรับพื้นที่อื่นๆของจังหวัดต่อไป
 • เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเทียมในท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จัก
 • เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกกระเทียมปลอดภัยจากสารพิษ และ/หรือ กระเทียมอินทรีย์ ให้ดีขึ้นกว่าการปลูกกระเทียมที่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี
 • เพื่อการรักษาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด
 • เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเกษตรกร รวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกนัยหนึ่ง
 • เพื่อสนับสนุนธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ณ. อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • เพื่อเพิ่มการจ้างงานท้องถิ่น และพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Message us