fbpx

บริษัท กุ๊บไต จำกัด กับการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล

         กว่า 7 ปี ที่บริษัท กุ๊บไต จำกัด อยู่คู่กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมุ่งเน้นที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัด ด้วยการสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น กระเทียม ถั่ว และ งา อันเป็นผลผลิตหลักของจังหวัด

         บริษัทฯ ได้พัฒนาการแปรรูปอาหารภายใต้หลักการ GMP (Good Manufacturing Practice) ชี้นำเกษตรกรให้ปลูกพืชแบบปลอดภัยจากสารพิษ( GAP: Good Agricultural Practice)  ไปจนถึง เกษตรอินทรีย์ ( Organic Agriculture) นำผลผลิตป้อนสายการผลิตของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตและการถนอมอาหาร จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม มาพัฒนาการผลิต เน้นการใช้วัตถุดิบ แบบ Zero Waste เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

         ผลผลิตชั้นนำของบริษัทฯ ได้รับรางวัลที่ 1  SME Provincial Champion Award 2018 จาก สสว. และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับสู่ตลาด Modern Trade ชั้นนำทุกแห่ง ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สถาบันการเงินที่สนับสนุนการทำงานของ SME ได้แก่ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นอย่างดียิ่ง

         ในเดือนกันยายน ปี 2564 บริษัท กุ๊บไต จำกัด ได้รับการอนุเคราะห์และความไว้วางใจ จาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) (OR) ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือคั่ว ภายใต้โครงการไทยเด็ด เพื่อแจกให้กับลูกค้าที่เติมน้ำมันกับ ปตท. และจัดกิจกรรมแจกสินค้าชุมชน/สินค้าไทยเด็ด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้ม อันมีส่วนช่วยสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นชุมชนแม่ฮ่องสอนได้อย่างแท้จริง

         แหล่งผลิต     : บ้านน้ำบ่อสะเป่ ต.สบป่อง อ. ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

         พื้นที่เพาะปลูก : ประมาณ 150 ไร่ ในโครงการดัชนีบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical   Indicator = GI) ภายใต้การกำกับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

         เกษตรกร       : จำนวน 12 ครอบครัว (สมาชิกประมาณ 50 คน)

         ปริมาณถั่วดิบ  : 30,000 กิโลกรัม

         ปริมาณถั่วแกะเปลือก : 7,000 กิโลกรัม

         แรงงานการคั่วและสายการผลิต : 30 คน

         จากกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวที่ทาง OR สามารถช่วยเหลือสังคมและชุมชน นี้ ได้สร้างงาน สร้างอาชีพ อย่างมากมายต่อท้องถิ่น ที่แท้จริง

Message us