รุกหน้าการตลาด เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ Shop & Ship

🎉จังหวัดแม่ฮ่องสอน รุกหน้าการตลาด เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ Shop & Ship @สนามบินแม่ฮ่องสอน

🚩วันที่ 5 ธันวาคม 2562

🚩นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผลิตภัณฑ์โอทอป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ ท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

🚩ในการนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีดำเนินการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ แก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ตามนโยบายหลักการทำงาน “สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีเป็นสุข” ของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้า ในจุดที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพ และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในบริเวณอาคารท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งเพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สามารถนำไปพัฒนาสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้

🚩การดำเนินงาน ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพ และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จากท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 1 มีนาคม 2563

🚩ทั้งนี้ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้จัดให้มีบริการส่งสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับลูกค้าด้วย โดยได้รับการสนับสนุนการจัดจำหน่าย และการตกแต่งร้านค้าจากบริษัทกุ๊บไต จำกัด (กุงคุณลุง)🎉

Message us