fbpx

เกี่ยวกับเรา

“ …มุ่งมั่นเกษตรอินทรีย์ สร้างไมตรีท้องถิ่น
พัฒนาการทำกิน เสริมชีวินชาวแม่ฮ่องสอน …”

วิสัยทัศน์(Vision):

สร้างความเป็นผู้นำทางด้านเกษตรยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทุกชนิดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเชิงท่องเที่ยว

พันธกิจ(Mission Statement):

สร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในด้านเกษตรยั่งยืน(Sustainable Agriculture Concept) โดยเกษตรทางเลือก อีกทั้งจัดการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร

Message us
0